Tarife opskrbe plinom od 01.04.2014. - 31.12.2014. godine

Izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina (NN br. 14/14) Hrvatska elektroprivreda d.d. određena je novim opskrbljivačem na veleleprodajnom tržištu plina. Temeljem ovih odredbi Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela je novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN br. 38/14) u prilogu koje su donijete nove tarife opskrbe plinom za kategoriju "kućanstva" u razdoblju od 1.4.-31.12.2014. godine.

  • Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
    (Narodne novine, br. 29/14)
  • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb (Narodne novine, br. 102/13)
  • Odluka o visini tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine br.28/14)
  • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 158/13)

Tarifa opskrbe od 01.01.2014. - 31.03.2014. 

Na temelju čl. 11. st. 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br. 120/12) Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela je na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 23. prosinca 2013. godine Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koja je javno objavljena u službenom glasilu Republike Hrvatske, Narodne novine br. 158/2013. U prilogu br. 2. ove Metodologije objavljeni su iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1.1.-31.3.2014. godine.

Ova Metodologija stupa na snagu 1.1.2014. godine, a istovremeno prestaje važiti Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (NN br. 34/07, 47/07, 87/09, 13/12) i Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (NN br. 49/12 i 99/12). Obračunska mjerna mjesta od 1.1.2014. godine bit će razvrstana u jedan od tarifnih modela (TM1 do TM12) u zavisnosti od potrošnje plina u prethodnoj godini izraženoj u kWh. Granice tarifnih modela utvrđene su čl. 24. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina koja je objavljena u NN br. 104/13.

Nakon izvršenog pregleda objavljenog teksta Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrdila je pogrešku u Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN br. 158/13) te je u Narodnim novinama br. 2/14 objavila Ispravak Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.