O nama

Od samih početaka pa do danas poslovanje Termoplina d.d. Varaždin u svim segmentima orijentirano je na bolju kvalitetu usluga koje pružamo krajnjim potrošačima.

 

Rezultat višegodišnjeg ostvarenja je stabilna i vodeća pozicija među distributerima plinskog gospodarstva. Rezultate koje smo ostvarili možemo zahvaliti nastojanjima da se približimo svjetskim standardima u kvaliteti opskrbe prirodnim plinom. Obzirom na ključne promjene i pripreme nacionalnog gospodarstva za ulazak na tržište Europske Unije potrebno je težiti prilagodbi poslovanja novim, višim standardima.

Termoplin d.d. Varaždin jedna je od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja je nastala isključivo s ciljem distribucije plina. Prvi službeni podaci govore da je na 10. redovnoj sjednici Radničkog savjeta GIK Zagorje Varaždin održanoj 29. listopada 1970. godine donijeta odluka o osnivanju Pogona za plinofikaciju. Usporedno s izgradnjom plinske mreže, razvija se i prilagođava organizacijska struktura Pogona za plinofikaciju.

7. travnja 1972. godine pogon dobiva status Osnovne organizacije udruženog rada (OOUR) u sastavu GIK Zagorje, te mijenja dotadašnji naziv i daljnje poslovanje pod današnjim imenom – TERMOPLIN.

Povijest Termoplina

Termoplin d.d. Varaždin jedna je od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja je nastala isključivo s ciljem distribucije prirodnog plina.

Prvi službeni podaci govore da je na 10. redovnoj sjednici Radničkog savjeta GIK Zagorje Varaždin održanoj 29. listopada 1970. godine donijeta odluka o osnivanju Pogona za plinofikaciju. Usporedno s izgradnjom plinske mreže, razvija se i prilagođava organizacijska struktura Pogona za plinofikaciju.

7. travnja 1972. pogon dobiva status Osnovne organizacije udruženog rada (OOUR) u sastavu GIK Zagorje, te mijenja dotadašnji naziv i daljnje poslovanje obavlja pod današnjim imenom – TERMOPLIN.

Ispitivanje (umjeravanje plinomjera)

Svaki plinomjer prije korištenja u plinskom sustavu mora imati tipno odobrenje koje se izdaje na osnovu tipnog ispitivanja. Ta odobrenja u pravilu izdaju državne institucije, kao što je u Hrvatskoj Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM). Državni zavod za mjeriteljstvo izdao je Termoplinu d.d. rješenje za obavljanje poslova ovjeravanja zakonskih mjerila za plinomjere maksimalnog protokol do 10 m3 /h .  Termoplin posjeduje baždarnicu plinomjera s temperaturnom komorom koja se koristi za umjeravanje plinomjera s mehaničkom temperaturnom kompenzacijom. Baždarnica se sastoji od dvije ispitne linije. Jedna služi za umjeravanje plinomjera do 10 m3 /h , a druga za umjeravanje plinomjera s temperaturnom kompenzacijom maksimalnog protoka 10 m3 /h u temperaturnoj komori s područjem od -20 0C do  +40 0C.

Postupak ispitivanja plinomjera provodi se kroz nekoliko koraka:

  1. Priprema za ispitivanje – odnosi se na opremu za ispitivanje koja mora biti očišćena, imati valjanu potvrdu o umjeravanju. Plinomjer mora biti očišćen i podešen.
  2. Vizualni pregled  - odnosi se na oštećenja na plinomjeru npr. tragovi korozije, oštećenja na zaslonu plinomjera,
  3. provjera dali baterije koja napajaju plinomjer dobro rade
  4. Ispitivanje točnosti plinomjera – pregledu plinomjera pristupa se ako je temperatura zraka u prostoriji za ispitivanje 20 ± 5 0C, razlike u temperaturi između zraka u prostoji ne razlikuju se za više od 10, uhodavanje plinomjera,
  5. Ispitivanje pada tlaka – samo u slučajevima kada je to navedeno u tipnom odobrenju

 

Ako se nakon provedenog postupka ispitivanja mjerenja utvrdi da plinomjer zadovoljava  propisne tehničke i mjeriteljske zahtjeve ovlašteni mjeritelj ovjerava plinomjer.

Na plinomjer se postavljaju ovjerene oznake u obliku naljepnice ili u obliku žiga za utiskivanje. Ako se tijekom ispitivanja utvrdi da plinomjer ne zadovoljava propisane zahtjeve tada se plinomjer označuje oznakom „Mjerilo je neispravno“. Ispitno izvješće o ispitivanju plinomjera sadrži podatke o ovjeravatelju (adresa, broj ovjeravatelja zaveden u bazi DMZ), podatke o vlasniku mjerila, podatke o mjerilu (naziv, proizvođač, vrsta, serijski broj, godina proizvodnje, broj stare ovjere), službenu oznaku tipa mjerila ili oznaku potvrde o odobrenju tipa mjerila (B) ili oznaku potvrde o ispitivanju oblikovnog i tehničkog rješenja (H1), podatke o upotrijebljenim etalonima (proizvođač, vrsta, serijski broj, podaci o sljedivosti etalona – tko je umjerio, rok valjanosti  umjeravanja, broj potvrde o umjeravanju ili broj oznake »Umjereno«), mjeriteljski zahtjevi (naziv propisa), kratak opis ili naziv mjerne metode, datum i vrijeme ispitivanja, vanjske uvjete (ako su propisani pri ispitivanju), rezultate mjerenja (rezultati vizualnog pregleda i rezultati ispitivanja točnosti), ocjenu ispravnosti mjerila, prezime i ime ovlaštenog mjeritelja koji je izvršio ispitivanje, potpis ovlaštenog mjeritelja, pečat za dokumente ovjeravatelja.

 

Kogeneracijsko postrojenje Termoplin

Termoplin d.d. Varaždin još je 2005. godine prvi krenuo s promoviranjem novih tehnologija primjene prirodnog plina u mikrokogeneracijskom postrojenju. Te godine realiziran je projekat izgradnje mikrokogeneracijskog postrojenja koje se sastoji od plinskog motora s unutarnjim izgaranjem i sinkronog generatora koje pri punom opterećenju daje 33 kW električne i 65 kW toplinske snage. Postrojenje je pušteno u pogon početkom 2006. Godine.

Postrojenje radi paralelno s distribucijskom mrežom, a s obzirom da je ugrađen sinkroni generator, ima i mogućnost otočnog rada. U slučaju da su potrebe za električnom energijom veće od snage postrojenja, razlika se nadoknađuje iz vanjske mreže, a u slučaju da je proizvodnja kogeneratora veća od potrošnje na lokaciji, višak električne energije predaje se HEP-u. Mjerilo utroška ele

ktrične energije i snage ugrađeno je prema uvjetima iz elektroenergetskih suglasnosti, a smješteno je u postojećoj TS. Ugrađeno je elektronsko brojilo koje registrira radnu energiju (u oba smjera protoka el. energije), jalovu energiju (u četiri kvadranta i sumiranje energije u pojedinim kvadrantima), s tarifnim uređajem za mjerenje vršnog opterećenja (radne snage u oba smjera i jalove snage u četiri kvadranta i sumiranje u pojedinim kvadrantima) i komunikatorom.

Povijest Termoplina

Termoplin d.d. Varaždin jedna je od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja je nastala isključivo s ciljem distribucije prirodnog plina.

Prvi službeni podaci govore da je na 10. redovnoj sjednici Radničkog savjeta GIK Zagorje Varaždin održanoj 29. listopada 1970. godine donijeta odluka o osnivanju Pogona za plinofikaciju. Usporedno s izgradnjom plinske mreže, razvija se i prilagođava organizacijska struktura Pogona za plinofikaciju.

7. travnja 1972. pogon dobiva status Osnovne organizacije udruženog rada (OOUR) u sastavu GIK Zagorje, te mijenja dotadašnji naziv i daljnje poslovanje obavlja pod današnjim imenom – TERMOPLIN.

Dana 7. travnja 1972. godine Pogon za plinofikaciju postaje OOUR Termoplin u sastavu GIK Zagorje. Tada su u njemu već bila zaposlena 35 djelatnika.

Broj zaposlenika rastao je sljedećih godina, kada se grade brojni novi kilometri plinske mreže. Krajem 1974. godine u Termoplinu je bilo zaposleno oko 60 stručnjaka, a do tada je izgrađeno oko 35 km distribucijske mreže na koju su bila priključena 682 potrošača.

Godine 1985. Termoplin se izdvaja iz GIK Zagorje i počinje poslovati kao samostalna tvrtka. To je omogućilo i novi razvojni korak, a distribucija plina iz godine u godinu se širi na gotovo sva mjesta i gradove (današnje) Varaždinske županije.

S porastom interesa građana za priključivanje na novi energent, Termoplin sve više postaje tvrtka od ‘posebnog društvenog interesa’ pa je u studenom 1989. godine donesena odluka o organiziranju Javnog poduzeća Termoplin.
Početak trećeg desetljeća djelovanja tvrtke podudara se sa stvaranjem neovisne Hrvatske, u čemu su značajan doprinos dali i njezini djelatnici. To se osobito odnosi na razdoblje domovinskog rata, kada je i u najtežim trenucima Termoplin osiguravao opskrbu prirodnim plinom za građanstvo, ali i za varaždinsko gospodarstvo koje je bilo usmjereno na proizvodnju za potrebe branitelja.
Uz to, nastavlja se i intenzivan razvoj plinske mreže pa se potkraj 1993. godine djelatnost širi i na područje Grada Lepoglave, a nakon toga i na područje Općine Bednja. Tako je prirodni plin stigao i u najudaljenija naselja Varaždinske županije.
U lipnju 1994. godine donesena je odluka o pretvorbi JP Termoplin u dioničko društvo. Time je počeo proces privatizacije tvrtke jer vlasničke udjele, osim jedinica lokalne samouprave, dobivaju i zaposlenici. U to vrijeme, tvrtka na svojem distribucijskom području plinom opskrbljuje više od 12 687 kućanstava i 542 industrijska potrošača, a duljina distribucijske mreže iznosi 396 km. Potkraj devedesetih potrošnja prirodnog plina dostiže oko 100 milijuna m3 godišnje, po čemu tvrtka zauzima treće mjesto u Hrvatskoj, odmah iza distributera prirodnog plina na području Zagreba (Gradska plinara Zagreb) i Osijeka (HEP Plin).

Danas Termoplin d.d. brine o 1800 kilometara plinskog sustava, više od 38 000 mjernih mjesta. U ovom trenutku Termoplin d.d. plinskim sustavom pokriva najveći dio Varaždinske županije, a u svojstvu distributera proširili smo poslovanje na područje Krapinsko - zagorske županije.

 

Osnovne organizacijske vrijednosti

Osnovni principi na kojima počiva poslovna suradnja između Termoplina – krajnjih potrošača – dobavljača – države – javnih institucija i šire javnosti je transparentnost, dosljednost, pouzdanost i sigurnost.

Društveno smo odgovorno poduzeće koje svojim ponašanjem želi aktivno sudjelovati u razvoju svoje zajednice. Poslovna aktivnost obuhvaća reguliranu djelatnost distribucije i opskrbe prirodnim plinom. Poslove vođenja ovog dioničkog društva obavljamo na odgovoran i profesionalan način, sukladno pravilima trgovačkih društva i plinskog gospodarstva. Našu svakodnevnicu čini komunikacija, razmjena iskustva i savjetovanje sa resornim Ministarstvom, Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom te ostalim energetskim subjektima ove branše.

Poslovna suradnja

Termoplin d.d. Varaždin otvoren je za poslovnu suradnju sa svim poslovnim partnerima koji mogu dokazati svoju kvalitetu te konkurentnost u cijeni. Odnosi s dobavljačima pod stalnim su nadzorom i analizom pri čemu provodimo kontinuirane i redovite analize tržišnih segmenata i konkurencije pri čemu je javna nabava model koji se koristi u svim značajnijim investicijama.

Socijalna i društvena odgovornost

Razvijamo socijalnu i društvenu odgovornost, ali u okvirima koji ne ugrožavaju sigurnost opskrbe svih onih redovitih platiša. U odnosu s krajnjim potrošačima postoji svakodnevan direktan kontakt koji doprinosi bržem protoku informacija, prikupljanju informacija o stupnju zadovoljstva krajnjih kupaca. Specifična znanja zaposlenici kombiniraju s iskustvom vodeći računa o savjesnom i odgovornom ispunjavanju svojih obveza unutar timskog rada poštujući individualne mogućnosti svakog pojedinca.

Financiranje poslovanja iz vlastitih izvora trgovačkog društva, nismo proračunski korisnik.

Osnovne organizacijske vrijednosti

Osnovni principi na kojima počiva poslovna suradnja između Termoplina – krajnjih potrošača – dobavljača – države – javnih institucija i šire javnosti je transparentnost, dosljednost, pouzdanost i sigurnost.

Društveno smo odgovorno poduzeće koje svojim ponašanjem želi aktivno sudjelovati u razvoju svoje zajednice. Poslovna aktivnost obuhvaća reguliranu djelatnost distribucije i opskrbe prirodnim plinom. Poslove vođenja ovog dioničkog društva obavljamo na odgovoran i profesionalan način, sukladno pravilima trgovačkih društva i plinskog gospodarstva. Našu svakodnevnicu čini komunikacija, razmjena iskustva i savjetovanje sa resornim Ministarstvom, Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom te ostalim energetskim subjektima ove branše.

Sigurnost krajnjih korisnika i sigurnost čitavog plinskog sustava nalazi nam se na prvom mjestu te se velika pozornost posvećuje neprestanoj kontroli svih elemenata uključenih u nabavu, distribuciju i potrošnju plina. Da bi krajnji korisnici bez ikakvih briga uživati u korištenju prirodnog plina Termoplin d.d. ulaže sredstva u sigurnost, modernizaciju i racionalizaciju plinskog distributivnog sustava.  Za provođenje sigurnosti koriste se ručni detektori za ispitivanje propusnosti plinskih vodova i instalacija te automobili koji su opremljeni laserskim senzorima za otkrivanje i  ispitivanje propuštanja plinskih vodova.

Naime, prirodni plin je lagani plin te kod propuštanja izlazi iz cjevovoda i prolazi kroz tlo do površine ceste. Vozilom se prolazi preko plinske mreže, privlači se uzorak koji se prenosi do mjernog mjesta te se analizira. Postoji li propuštanje, ono se detektira i automatski snima. U cilju povećanja sigurnosti i učinkovitosti u detektiranju problema i njihova otklanjanja uveli smo sustav daljinskog nadzora i upravljanja mjerno-redukcijskim stanicama i odorizacijskim stanicama. Neprekidno se prate parametri za sigurnu distribuciju plina i kontrolu cijele plinske mreže. U slučaju odstupanja bilo kojeg parametra od zadane vrijednosti, javlja se alarm.  U poslovanju koristimo sustav za daljinsko očitanje potrošnje plina kod velikih industrijskih korisnika primjenom GPRS tehnologije. Sustav nam omogućuje stalnu kontrolu potrošnje plina i brzu reakciju u slučaju poremećaja u distribuciji plina. . Važna na je komunikacija i interakcija s našim korisnicima pa djelatnici Termoplina svakodnevno obilaze domaćinstva koja su spojena na plinsku mrežu da bi na licu mjesta provjerili ispravnost priključaka i dimovodnih instalacija, te svojim savjetima pomažu korisnicima da povećaju sigurnost ili ukazuju na propuste koje je potrebno ispraviti. Na ovaj način postignuta je sigurnost i pouzdanost čitave plinske mreže u svakoj njezinoj točki.

Poslovna suradnja

Termoplin d.d. Varaždin otvoren je za poslovnu suradnju sa svim poslovnim partnerima koji mogu dokazati svoju kvalitetu te konkurentnost u cijeni. Odnosi s dobavljačima pod stalnim su nadzorom i analizom pri čemu provodimo kontinuirane i redovite analize tržišnih segmenata i konkurencije pri čemu je javna nabava model koji se koristi u svim značajnijim investicijama.

Socijalna i društvena odgovornost

Razvijamo socijalnu i društvenu odgovornost, ali u okvirima koji ne ugrožavaju sigurnost opskrbe svih onih redovitih platiša. U odnosu s krajnjim potrošačima postoji svakodnevan direktan kontakt koji doprinosi bržem protoku informacija, prikupljanju informacija o stupnju zadovoljstva krajnjih kupaca. Specifična znanja zaposlenici kombiniraju s iskustvom vodeći računa o savjesnom i odgovornom ispunjavanju svojih obveza unutar timskog rada poštujući individualne mogućnosti svakog pojedinca.

Financiranje poslovanja iz vlastitih izvora trgovačkog društva, nismo proračunski korisnik.

Termoplin d.d. Varaždin djelatnost distribucije i opskrbe prirodnim plinom (javna usluga) obavlja na području 24 jedinice lokalne uprave u Varaždinskoj županiji:
 grad Varaždin  općina Breznički Hum  općina Petrijanec
 grad Lepoglava  općina Cestica  općina Sračinec
 grad Ludbreg  općina Donji Martijanec  općina Sveti Đurđ
 općina Beretinec  općina Gornji Kneginec  općina Sveti Ilija
 grad Varaždinske Toplice  općina Jalžabet  općina Trnovec Bartolovečki
 općina Maruševec  općina Ljubešćica  općina Veliki Bukovec
 općina Bednja  općina Mali Bukovec  općina Vidovec
 grad Novi Marof (izuzev naselja Završje i Filipići)  grad Ivanec (naselja Radovan, Lovrečan, Škriljevec)  općina Vinica