Distribucijsko područje

 
Termoplin d.d. Varaždin djelatnost distribucije i opskrbe prirodnim plinom (javna usluga) obavlja na području 24 jedinice lokalne uprave u Varaždinskoj županiji:

1. grad Varaždin
2. grad Lepoglava
3. grad Ludbreg
4. grad Novi Marof (izuzev naselja Završje i Filipići)
5. grad Varaždinske Toplice
6. grad Ivanec (naselja Radovan, Lovrečan, Škriljevec)
7. općina Bednja
8. općina Beretinec
9. općina Breznički Hum
10. općina Cestica
11. općina Donji Martijanec
12. općina Gornji Kneginec
13. općina Jalžabet
14. općina Ljubešćica
15. općina Mali Bukovec
16. općina Maruševec
17. općina Petrijanec
18. općina Sračinec
19. općina Sveti Đurđ
20. općina Sveti Ilija
21. općina Trnovec Bartolovečki
22. općina Veliki Bukovec
23. općina Vidovec
24. općina Vinica