Akcijski plan

Na temelju odredbe članka 16. StatutaTermoplina d.d. Varaždin Uprava Društva donosi slijedeći

AKCIJSKI PLAN

ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

Termoplind.d. Varaždin opredjeljuje se za izradu Akcijskog plana suzbijanja korupcije obzirom na činjenicu kako se radi o dioničkom društvo koje je zbog većinskog udjela jedinice lokalne uprave proglašeno tijelom javne vlasti kao i obzirom na činjenicu da je korupcija društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti. U najširem smislu korupcija je svaka zloupotreba javnih ovlasti radi ostvarenja privatnih interesa. Polazeći od ove definicije ovim Akcijskim planom utvrđujemo područja u kojima postoje ili trebaju postojati zakonski mehanizmi za sprječavanja takvih pojava.

Prioritetna područja u borbi protiv korupcije su:
1. kodeks ponašanja djelatnikaTermoplina d.d. Varaždin

Mjera: Donošenje Etičkog kodeksa koji su utvrđena pravila i procedura poželjnog i prihvatljivog ponašanja djelatnika Termoplina d.d. Varaždin te sustavna edukacija o korupcijskom ponašanju i prevenciji mogućih zloupotreba
Nositelj: Uprava Društva

2. ostvarivanje prava na pristup informacijama - Zakonom o pravu na pristup informacijama osigurano je i omogućeno korištenje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama.

Mjere: stručno usavršavati djelatnike, imenovati službenika za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, surađivati s medijima i širom zajednicom, izraditi i ažurirati katalog informacija, jasno evidentirati podatke koji su označeni poslovnom tajnom, unaprijediti sustav komunikacije s građanima

Nositelj: Uprava Društva

Direktor:
Ivan inž. Topolnjak