Etički kodeks

Na temelju odredbe članka 16. Statuta Termoplina d.d. Varaždin Uprava Društva donosi Etički kodeks djelatnika Termoplina d.d. Varaždin.