Promjena opskrbljivača

Postupak promjene opskrbljivača reguliran je čl. 33. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN br. 158/13) što je vizualno prikazano shematskim prikazom u Prilogu 1. koji u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Osnovni koraci postupka promjene opskrbljivača za krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav su:

1. Krajnji kupac (KK) podnosi Novom opskrbljivaču (NOPS) Zahtjev za promjenu opskrbljivača na obrascu OBR1-DS.

2. Novi opskrbljivač (NOPS) prihvaća ili odbija Zahtjev za promjenu opskrbljivača


3. Ukoliko je Zahtjev prihvaćen Novi opskrbljivač (NOPS) o tome obavještava Operatora distribucijskog sustava (ODS) i Operatora tržišta plina (HROTE) dostavljanjem obrasca OBR2-DS

4. Operator distribucijskog sustava (ODS) nakon zaprimanja obrasca OBR2-DS u koracima provjerava:

4.1 Usklađenost i valjanost podataka navedenih u obrascu

4.2 Postojanje nepodmirenih potraživanja postojećeg opskrbljivača i da li novi opskrbljivač raspolaže kapacitetom transportnog sustava na izlazu na koji je priključen krajnji kupac. Ukoliko nema nepodmirenog valutnog duga, postoji rezervirani transportni kapacitet i valjani ugovor o distribuciji ODS donosi odluku o potrebi i datumu očitanja stanja plinomjera što se smatra dan provedbe promjene opskrbljivača.

4.3 Operator distribucijskog sustava (ODS) najkasnije do petnaestog dana promjene opskrbljivača dostavlja stanje plinomjera i potvrdu o provedenom postupku promjene opskrbljivača plinom novom i postojećem opskrbljivaču.


5. Po zaprimanju potvrde o promjeni opskrbljivača Novi opskrbljivač dostavlja Krajnjem kupcu s njegove strane potpisani ugovor o opskrbi plinom.

Zahtjev OBR1-DS krajnji kupac podnosi novom opskrbljivaču pisanim ili elektroničkim putem na e-mail: info@termoplin.com. Novi opskrbljivač obavještava operatora distribucijskog sustava o promjeni opskrbljivača pisanim putem dostavljanjem potpisanog i ovjerenog obrasca OBR2-DS

 

Prilozi:

Obrazac OBR1-DSObrazac OBR2-DS
Ugovor o distribuciji prirodnog plina