Tarifa opskrbe plinom za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, a objavljena je u Narodnim novinama (Narodne novine, br. 127/17).