TARIFA DISTRIBUCIJE

Na temelju čl. 11. st. 1. podtstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br. 120/12) i čl. 29. Zakona o energiji (NN br. 120/12) Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela je na 23. sjednici Upravnog vijeća Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za prvo regulacijsko razdoblje 2014.-2016. koja je javno objavljena u službenom glasilu Republike Hrvatske, Narodne novine br. 158/2013. Ova Odluka stupa na snagu 1.1.2014. godine, a istovremeno prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju plina, bez visine tarifnih stavki (NN br. 49/12 i 99/12). Obračunska mjerna mjesta od 1.1.2014. godine bit će razvrstana u jedan od tarifnih modela (TM1 do TM12) u zavisnosti od potrošnje plina u prethodnoj godini izraženoj u kWh. Granice tarifnih modela utvrđene su čl. 24. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina koja je objavljena u NN br. 104/13.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKOG SUBJEKTA: Termoplin d.d. Varaždin, V.Špinčića 78, Varaždin ZA PRVO REGULACIJSKO RAZDOBLJE 2014. – 2016.


Napomena:
 za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima