Opći podaci

Matični podaci

OIB: 70140364776
MBS: 0070000094
MB: 3026485
PDV ID. BROJ: HR 70140364776
Registarski sud: Trgovački sud u Varaždinu pod brojem Tt 01/95-12-2
Tvrtka: Termoplin dioničko društvo
Skraćena tvrtka: Termoplin d. d.
Sjedište: Varaždin, Ulica Vjekoslava Spinčića 78
Pravni oblik: dioničko društvo
Temeljni kapital od 100.026.000,00 kuna podijeljen je na 50.013 redovitih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 2.000,00 kuna
Uprava Društva: direktor Ivan inž. Topolnjak
Predsjednik Nadzornog odbora: Nevenka Grbac
EIC oznaka: 31X-TERMOPLIN––V

Žiro račun / IBAN

              BANKA                                          ŽIRO - RAČUN                                   IBAN

Erste&Steiermärkische Bank d.d.      2402006-1100602959            HR8124020061100602959
Raiffeisenbank Austria d.d                  2484008-1100286552            HR2324840081100286552
Raiffeisenbank Austria d.d                  2484008-1502002054           HR1824840081502002054
Privredna banka Zagreb d.d.              2340009-1100217751            HR6123400091100217751

Radno vrijeme blagajne

Vjekoslava Spinčića 78, Varaždin od ponedjeljka do petka 7,30-14,30 sati
Varaždinska 48, Novi Marof od ponedjeljka do petka 7,30-14,30 sati

Ovisna društva s poslovnim udjelom većim od 50%:

Radio Varaždin d.o.o. 80,40% udio
Plin Konjščina d.o.o. 94,88% udio